COMUNICAT PER UNA TRANSFORMACIÓ URGENT DEL MODEL ENERGÈTIC NUCLEAR I FÒSSIL   Leave a comment

COMUNICAT PER UNA TRANSFORMACIÓ URGENT DEL MODEL ENERGÈTIC NUCLEAR I FÒSSIL

Barcelona, 5 de març 2011

ATÈS QUE:
Cada cop és més difícil negar els impactes del declivi mundial de les reserves d’hidrocarburs sobre les economies addictes a aquests combustibles, com la nostra.
Cada cop és més evident que les economies dels països del Nord tenen un nivell de consum i producció massa alt i aquest fet s’expressa clarament en la crisi energètica.
Ja ningú dubta de la responsabilitat de les emissions deliberades de CO2 que han transformat el clima global mentre llurs greus conseqüències encara no reben la suficient atenció.
Vivim en un país enquistat en un model energètic on les grans corporacions de capitals transnacionals s´enriqueixen amb la colonització del territori per als seus negocis energètics, els impactes que causen són irreversibles i dificulten la qualitat de vida de les regions afectades.
Per a garantir aquest flux de petroli i gas barat els països rics necessiten mantenir dictadures als països productors al mateix temps que l’actualitat ens demostra que els pobles d’aquests indrets ja no toleren més aquesta submissió. Les importacions de petroli i gas de països com Líbia han recolzat dictadures i generat ingressos i mitjans per a la seva militarització.
Encara avui no existeix consulta ni processos de participació perquè els pobles i les comarques decideixin voluntàriament acceptar o no la implementació de mega-infraestructures centralitzades de generació i transformació de l’energia.
Han trinxat aquest país amb una estesa d’infraestructures que no donen més benefici que el lucre privat de llurs promotors, transferint nocivitat i passius ambientals a les regions, com la MAT, el TAV, les nuclears, centrals tèrmiques, refineries, petroquímiques, autopistes i d’altres.

PER AIXÒ EXIGIM:Obrir un procés inèdit de participació popular basat en els principis de la democràcia directa perquè cada municipi decideixi per quin model energètic vol apostar: Pel centralisme en mans de corporacions transnacionals o l’autonomia local energètica.
Retallar immediatament les subvencions i ajudes encobertes a les corporacions transnacionals energètiques, les quals haurien d’internalitzar als seus balanços financers els costos a la salut, a les cultures i al medi ambient que transfereixen les seves emissions així com també la gestió dels seus residus.
Replantejar el model productiu i de consum per un canvi de la matriu energètica basada en l’estalvi i la generació d’energies netes sota control comunal. Necessitem fonts d’energia democràtiques i descentralitzades que puguin ser gestionades a nivell municipal en processos de democracia directa. Per a un món més sostenible, més saludable i més just, les energies renovables han de substituir a curt termini l’energia nuclear i la fóssil del carbó i el petroli i, a mig termini, també el gas. Malgrat tot, si les energies renovables han de subministrar energia per cobrir les actuals projeccions de demanda, provocaran també impactes econòmics i ambientals no desitjables, per tant, és també necessària una reducció del consum i de la capacitat de producció en un marc global de decreixement i de desmantellament dels monopolis que controlen i indueixen el consum energètic.
Aplicar un pla de xoc per la reducció del consum elèctric i de combustibles, aplicant mesures valentes i no anecdòtiques o decoratives. Hem d’acabar amb les importacions d’energia, especialment de petroli.
Reconvertir la xarxa de transports monopolitzada fins ara pel foment del transport privat en una xarxa eficient de transport públic accessible, apostant pels transports de mitja velocitat i baix consum, la marxa a peu i la bicicleta.
Potenciar les economies locals de producció d’aliments ecològics i les xarxes de consum sense intermediaris. Recuperar per a ús alimentari el sòl devorat per polígons industrials contaminants, l’especulació urbanística o la producció d’agrocombustibles amb l´objectiu de promoure la sobirania alimentària.

La revisió urgent del Pla de l’Energia de Catalunya amb una plena participació d’agents polítics, administratius, econòmics, socials i ambientals. El Pla ha de definir els escenaris energètics a assolir en un escenari de 30 anys, determinar les fases de reconversió del mix energètic actual al de transició i al final, i incloure les reformes i mesures fiscals per possibilitar-lo.
La definició i priorització de polítiques concretes per la rehabilitació energètica i funcional del parc d’habitatges exitent.
La revisió urgent del planejament territorial i del planejament sectorial d’infraestructures de mobilitat que permetin avançar cap a escenaris de major eficiència i eficàcia energètica i territorial i de major equitat social.
La priorització absoluta de les infraestructures de transport col•lectiu i la gestió integrada de la mobilitat que capgiri la distribució modal actual.
Revisar la fiscalitat sobre el consum energètic de manera que les externalitats ambientals s’integrin en el cost final de l’energia.
La revisió del marc normatiu de la generació d’energia amb els objectius de reduir el potencial productiu en la mesura que s’implantin noves fonts renovables d’energia, d’afavorir la generació descentralitzada, i de restringir la implantació de noves centrals de producció d’energia no renovables.
La paralització immediata de les MATs de Girona i del Pallars.
La no concessió de la Llicència Ambiental dels Pous de Repsol al Mediterrani.
El desmantellament de les tèrmiques i nuclears.
La retirada del projecte d’estrangular el Vallès amb un Quart Cinturó, l’abandonament de la duplicació de la xarxa viària bàsica en el corredor mediterrani i la immediata implantació de l’eurovinyeta. Retirar també els altres projectes d’ampliacions o noves vies ràpides segregades a la resta del territori (per ex. anella de les Gavarres a l’Empordà, la Selva, i el Gironès), que estan inspirats en el mateix model.
Reduïr el transport de mercaderies internacional conseqüencia directa de la deslocalització de les activitats econòmiques, generador primer de la contaminació atmosfèrica (+ 90% del transport es fa per carretera), i potenciador del consumismo a més de la dependència energètica que reprodueix un sistema basat única i exclusivament en la rentabilitat finançera
El desmantellament de la petroquímica de Tarragona i la reconversió del Camp de Tarragona.
Treballar des d’ara per la posada en marxa de processos participatius als nostres barris i municipis per generar un moviment de transició cap a un model energètic que no estigui basat en els combustibles fòssils ni nuclears.

PERSONES ADHERIDES:
Enric Tello Aragay (Catedràtic d’Història Econòmica, UB)
Albert Ferré (Xarxanet)
François Schneider (Recerca i Decreixement)
Antoni Santos (Assamblea estudiants de ciències polítiques de la UAB)
Miriam Planes
Maria Antonia Arnau
Nuria Vidal (Ecologistes en Acció)
Hortensia Fernández

ENTITATS ADHERIDES:
Repsolmata
Ecologistes en Acció Catalunya
Campanya “No et Mengis el Món”
Recerca i Decreixement
Jóvens de les Terres de l’Ebre
ADENC
Enginyeria Sense Fronteres Catalunya
Entrepobles
ADENC
Plataforma “No fem el CIM”
PTP
Plataforma Cel Net
Marxa Mundial de les Dones
A.V.A Can Ricart

Advertisements

Posted March 10, 2011 by energiaiterritori in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: